Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları
Dönem V
 Tıp Fakültesi Mezuniyet-Öncesi Eğitim Amaç ve Hedefleri
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 

 1. Akut görme kaybı yapan nedenler hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli ön girişimleri yaparak hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 2. Kronik görme kaybı yapan nedenler hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirebilmeli
 3. Çift görme ve şaşılık tanısını koyabilmeli, tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 4. Mekanik ve kimyasal göz yaralanmaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli ön girişimleri yaparak hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 5. Kırma kusurları konusunda bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 6. Kırmızı göz tanısını koyabilmeli, tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerekli ön girişimleri yaparak hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 7. Lökokori yapan nedenler hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirmeli
 8. Göz yaşarması ve kapak şekil bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastayı bir uzmana yönlendirmeli

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DÖNEM VI

AMAÇ,ÖĞRENİM HEDEFLARİ,KAPSAM,ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Amaç: Birinci basamakta karşılaşacağı ve sık görülen göz hastalıklarını tanımasını sağlamak, tedavisini bilip, acil durumda gerekli ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirebilecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

 Kazanımlar:

 1. Akut ve kronik görme kaybı, kırma kusurları, çift görme, lökokori, göz sulanması tanısını koyar.
 2. Akut ve kronik görme kaybını sistemik hastalıklarla ilişkilendirir.
 3. Akut ve kronik görme kaybı nedenlerine yönelik müdahaleyi planlar (ilk girişim ve sevk, veya sevk gibi).
 4. Mekanik ve kimyasal göz yaralanmalarında gerekli ön girişimi yapar.
 5. Kırmızı gözde nedene yönelik müdahaleyi planlar (ilk girişim ve sevk, veya sevk gibi)
 6. Sık görülen göziçi ve gözdışı tümörleri tanır.
 7. Erken çocukluk döneminde kırma kusurlarının ve göz kaymasının neden olabileceği sorunlara yönelik önlem alır.
 8. Yüksek risk taşıyan prematüre bebeklerde gelişebilecek göz problemlerini bilir ve buna yönelik önlem alır.
 9. Direkt/indirekt ışık refleksi, göz hareketleri, açma/kapama testi, konfrontasyon, yakın eşelle görme ölçme, renk görme, relatif afferent pupil defekti, kırmızı refle testi,  direkt oftalmoskopi muayenesini yapar.
 10. Göz yakınmaları olan hastanın öyküsünü alır.

Kapsam:

 1. Göz anatomisi
 2. Travma ve gözün acil hastalıkları
 3. Kornea-oküler yüzey hastalıkları ve tedavisi
 4. Kırma kusurları ve düzeltilmesi
 5. Şaşılık ve pediatrik oftalmoloji
 6. Oküler onkoloji
 7. Orbita hastalıkları
 8. Glokom
 9. Katarakt
 10. Lakrimal sistem ve gözkapağı hastalıkları
 11. Nöro-oftalmoloji
 12. Retina hastalıkları ve tedavisi
 13. Vitreus hastalıkları ve tedavisi

  Öğretim yöntemleri:

 1. Hasta-başı vizit ve tartışma
 2. Maket-üzerinde mesleksel beceri uygulaması
 3. Gerçek hastada muayene
 4. Ameliyat ve özellikli muayene yöntemlerini izleme
 5. Literatür/seminer katılımı

Ölçme – değerlendirme yöntemleri:

 1. Süreçteki  performansın değerlendirilmesi (Karne)

 

 Araştırma Görevlisi Eğitim Programları

GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
I-SÜRE: 4 YIL
II-ROTASYONLAR VE SÜRELERİ:
Glokom (3 ay)
Şaşılık (3 ay)
Retina (3 ay)
Uvea-Behçet (2 ay)
Tümör (2 ay)
Kontakt Lens (3 ay)
Nörooftalmoloji, Travma, USG, Okuloplastl (3 ay)
Anestezi-Reanimasyon (1 ay)
Klinik-Kat servisi (1 yıl 2 ay)
Klinik-Poliklinik (1 yıl 2 ay)

III-ÖĞRENİM HEDEFLERİ (Bilgi-Beceri-Tutum)
A-Genel bilgi hedefleri:
 Göz Hastalıkları ile ilgili temel bilgi ve son yeniliklerin öğrenilmesi ve takibi.
B-Beceri hedefleri:
Göz Hastalıkları ile ilgili muayene, tetkik ve cerrahi girişimleri uygulamak.
 C-Tutum hedefleri:
 Hastaya etik davranma yaklaşımını öğrenme, tanı koyabilme ve hastayı tedavi edebilme özelliklerini kazandırmak.

IV-ÖĞRENİM HEDEFLERİNİN YILLARA DAĞILIMI
 (Her yıl için ayrı tablo düzenlenecektir)
A………..Yılı için kazanması öngörülen bilgi- beceri ve tutumlar:
Bilgi Hedefleri:
 1.Yıl: İlk 6 ay tanışma-alışma evresi
a-Başlangıç rotasyonlar
i-Poliklinik
ii-Klinik – Kat Servisi
iii-Anestezi-Reanimasyon
b-Cerrahi Eğitim
1-Sterilizasyon-yıkanma
2-Cerrahi aletlerin öğrenimi
3-Cerrahi aletlerin bakımı ve sterilizasyonu
4-Uzman-kıdemli asistan gözetiminde yüzeyel anestezi, akinezi  retrobulber uygulamalı eğitim
5- 11-12. ay sonunda küçük cerrahiden başlamak üzere 2. asistan olarak ameliyata katılım

a.Yapılacak cerrahi girişimler:
i-Şalazyon
ii-Abse açma-hordeleum
iii-Enükleasyon (tümör dışı)
iv-Eviserasyon
v.Siklokriopeksi
vi-Trikiyasis
vii-Küçük kapak cerrahisi
viii-Katarakt cerrahisi (Pekke- Fako)
ix-Şaşılık cerrahisi
x-Diode laser uygulaması
xi-Pterjium cerrahisi
xii-Eksternal dakriosistorinostomi
2. 4 Yıl:
a.İç-dış rotasyonlar (Süreler 4 yıl için toplam olarak verilmiştir.)
i- Zorunlu rotasyonlar:
Glokom (3 ay)
Şaşılık (3 ay)
Retina (3 ay)
Uvea-Behçet (2 ay)
Tümör (2 ay)
Kontakt Lens (3 ay)
Nörooftalmoloji, Travma, USG, Okuloplastl (3 ay)
Anestezi-Reanimasyon (1 ay)
Klinik-Kat servisi (1 yıl 2 ay)
Klinik-Poliklinik (1 yıl 2 ay)

3.Klinik ve rotasyonlarda eğitim:
a.Bilinmesi gereken standart muayene yöntem ve amaçları:
i-Görme ölçümü-refraksiyon/retinoskopi
ii-Göz-kapak duruş ve hareketleri
iii-Glokom (Biyomikroskopi-Gonyoskopi, optik sinir değerlendirme, GİB ölçümü, otomatik perimetri, goldman perimetri, OCT ile optik sinir değerlendirme)
iv-Şaşılık (Çocukta görme değerlendirme, kapama, Maddox, Worth,
prizm bar, Hess perdesi, Titmus testi, diplopi testi, retinoskopi, direkt, indirekt oftalmoskopi)
v.Nörooftalmoloji  (oftalmoskopi, pupil tepkileri, görme alanı, anamoloskop, karanlık adaptasyonu, renk muayeneleri, kontrast duyarlık)
vi-Retina (20 D. Lens ile indirekt oftalmoskopi, 3 aynalı lens muayenesi, 90 derece lens ile biomikroskopta indirekt oftalmoskopi, Amsler grid testi, FFA, OCT, Fundus otoflöresans)
vii-Oküloplasti (Kuru göz-Shirmer, punktum-kanal muayenesi, kese filmi, ultrasonografi yapma ve yorumlama, ultrason biomikroskopi)
viii-Uvea (Biyomikroskopi:ön segment, oftalmoskopi:arka segment, laser flaremetre)
ix.Tümör (Orbita, kapak, konjonktiva, biyomikroskopi, oftalmoskopi, Hertel ekzoftalmometre, BT, MR görüntüleri yorumlama)
x.Kontakt Lens-Kornea (Refraksiyon, biyomikroskopi, kornea, lensmetri, keratometri, kornea topografisi, konfokal mikroskopi, speküler mikroskopi)

b-Standart araçlarla muayeneye ek olarak:
             i-Bilinmesi zorunlu muayene yöntemleri:
1.Ön-arka segment fotografi
2-Fundus anjiografi
3-Elektrofizyoloji
4-Ultrasonografi
5-Biometri/Pakimetri
6-Kornea topografisi
7-Mezopik görme
8-Kontrast duyarlılık
9-Scanning laser anjiografi (SLO)
10-Optik sinir analizi (GDx)
11-Heidelberg retina tomografi
12-Optical Cohorence Tomography (OCT)
13-Ultrasonik biyomikroskopi
14-Speküler mikroskopi
15-Konfokal mikroskopi

4-Cerrahi Eğitim:
        a-Birinci yıla ek olarak ikinci yıl:
           i-Pterjium
           ii-Şaşılık (Horizontal ve oblik kas cerrahisi)
           iii- Oküloplasti (Dakriosistorinostomi, Göz kapağı cerrahisi)
           iv-Blafaroplasti
           v-Ön segment-katarakt (Simulatör-mikroskop-hayvan gözü…)
           vi-Glokom (Trabekülektomi)
           vii-Laser (Argon,YAG, Diod Laser)
           viii- İntravitreal enjeksiyon

5-Cerrahi Eğitim:
a-İkinci yıla ek olarak 3-4 yıl:
i-Oküloplastik cerrahi
ii-Travma Cerrahisi
iii-Keratoplasti, vitreoretinal ve orbita cerrahisine asistans
b-Simulatör yardımlı cerrahi eğitim
Vitreoretinal cerrahi
Fakoemülsifikaston cerrahisi

II-Genel olarak cerrahi girişimler (En az):
1-Katarakt cerrahisi:40
2-Oküloplasti:30 (Pterjium,şalazyon,enükleasyon,eviserasyon, rinostomi,kapak girişimleri, blefarplasti)
3-Şaşılık:30
4-Glokom:5
5-Glokomda Laser (ALT+laser iridotomi+diod laser siklofotokoagülasyon): 20
6-Laser: 50
7-İntravitreal enjeksiyon: 20
Anabilim dalımızda vitreo-retinal cerrahi, keratoplasti, orbita cerrahisi üst eğitim gerektirdiği gerekçesiyle uzmanlık düzeyi cerrahi girişimleri olarak kabul edilmişlerdir.

III-Teorik Eğitim:
1-Dergi Klübü (Her yıl 4 toplam çeviri)
2-Seminer (her yıl 1 adet toplam 4)
3-Tez
4-Konseylere katılım-olgu sunumu
5-Anabilim dalı öğretim üyesi konferanslarına katılım
6-TOD bilimsel toplantılarına belgeli katılım (Kongre, kurs, simposyum, panel)
7-Aylık gece toplantılarına katılım
8-Panel, sempozyum, mezuniyet sonrası eğitim programlarına belgeli katılım
9- Simülatör ile: medikal retina, katarakt ameliyatı, vitrektomi ameliyatı eğitimi
9-Temel okuma metinleri:
a.Wills Eye Manuel
b-Kansky Clinical Ophthalmology
c-D.Pavan-Langston Manuel of Ocular Diagnosis and Therapy
d-Academy Basic-Clinical Science Ophthalmology

HEDEFLER     KLİNİK İÇİ UYGULAMALAR     UYGULAMA YERİ   SAYISI    SÜRE
 Bilgi Hedefleri:Göz Hastalıkları ile ilgili temel ve güncel bilgileri içeren literatür ve seminer çalışmaları.Asistan bilgi gelişimini motive etmek için referans kitap göstererek yazılı sınav yapmak.
Beceri Hedefleri:Asistanların yıllarına göre seçilen olgularda yapılan cerrahi uygulamalar, tanı koymaya yönelik yapılan girişimler.
Tutum Hedefleri:Eğitim sırasında öğrendiği teorik ve pratik bilgiyi hasta üzerinde kullanıp sentez yapabilme ve sonucunda hasta tedavisini gerçekleştirme ve hastaya yol gösterme becerisini kazandırma.
V-Anabilim/Bilim Dalınızdan Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalında Rotasyona gönderilen uzmanlık öğrencilerinin gittikleri Anabilim /Bilim Dalında kazanmasını istediğiniz bilgi-beceri ve tutum hedefler.
 Rotasyon Yeri:Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  Süre: 1 ay
 Bilgi Hedefleri:Hastaya anestezi verebilmesi için gerekli teorik bilgileri öğrenme, özellikli göz hastalıkları ile anestezi teknikleri ve kullanılan ilaçlar arasındaki ilişkiyi öğrenme ve acil durumlarda kullanmak üzere reanimasyon nosyonunu kazanma.
Beceri Hedefleri:Hastaya göz ile ilgili anestezi verme tekniklerini kazanma.
Tutum Hedefleri:Göz kliniğinde gerektiğinde anestezide öğrendiği teorik ve pratik beceriyi uygulayabilmesi.